Comparteix:

Documentació a presentar amb la sol·licitud


Juntament amb la sol·licitud (on line o presencial) del concurs s'hauran d'adjuntar els següents documents:

a. Còpia del document nacional d'identitat, el passaport o la targeta d'identitat.

b. Còpia del títol de doctor o doctora, o del resguard d’haver sol·licitat el títol.

c. Còpia de la documentació acreditativa de disposar de l’informe favorable de  l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per accedir a la categoria de professor lector o bé de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació per accedir a la categoria d’ajudant doctor o equivalent.

d. Curriculum vitae complet, en format lliure.

e. Un document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més  valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...).

f. Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina).

g. Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les 6 pàgines.

h. Annex I bases - En el cas d’haver indicat a la sol·licitud que s’opta al mèrit preferent de desvinculació acadèmica previst a la base 6.1.1 caldrà completar i adjuntar.

(Atesa la composició de les comissions, es recomana que la documentació dels apartats d), e), f), g) estigui, com a mínim, en llengua anglesa).