Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Convocatòries PDI / Concursos Serra Húnter / Resol. 916/2018, del 7 de maig / Documentació a presentar amb la sol·licitud

Documentació a presentar amb la sol·licitud


Juntament amb la sol·licitud del concurs s'hauran d'adjuntar els següents documents:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat, el passaport o la targeta d'identitat.

b) Títol de doctor o doctora, o resguard d’haver sol·licitat el títol.

c) Informe favorable per a professorat lector emès per l’Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), d’acord amb l’article 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), o  bé una acreditació equivalent.

d) Curriculum vitae complet, preferentment d’acord amb al model normalitzat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)., o model equivalent.

e) Un document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més  valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...). 

f) Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina).

g) Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les 6 pàgines.

h) Si es disposa, acreditar l’experiència post-doctoral internacional o l’estada de la persona candidata en universitats o centres de recerca de reconegut prestigi, espanyols o estrangers, diferents de la universitat contractant.

Atesa la composició de la Comissió de Selecció, es recomana que la documentació estigui, com a mínim, en llengua anglesa.

Si la sol·licitud i la documentació adjunta es presenta de forma presencial en el Registre  General de la Universitat, o en un dels registres públics de la UPC, aquesta documentació també s’haurà de trametre per correu electrònic dins del termini establert a l’adreça sdp.concursos@upc.edu, indicant a l’assumpte: “documentació candidatura codi referència concurs.

Les persones que hagin presentat la seva candidatura i documentació a la Direcció del Pla Serra Húnter durant la primera part del procés de captació i selecció de personal docent i investigador contractat dins del Pla Serra Húnter (programa Serra Húnter – segona convocatòria 2017), caldrà que indiquin a la sol·licitud si consideren que la documentació a presentar per correu electrònic és la ja presentada a la direcció del Programa Serra Húnter o si presenten l’actualització de tots o d’algun dels documents seguint el procediment en aquesta base.

En aquest casos, la persona candidata dona l’autorització a la universitat per a disposar de la documentació dipositada a la Direcció del Pla.