Comparteix:

Documentació a presentar per les persones candidates

Documents a presentar en els registres públics de la Universitat, registre temelàtic o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú

Documentació a presentar en el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dintre del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud el candidat/a declara que compleix els requisits establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
 • Fotocòpia DNI, el passaport o tarjeta d'identitat
 • Fotocòpia de l'acreditació de recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o equivalent.
 • Fotocòpia del certificat I3 en el cas que es participi en un concurs reservat expressament per a investigadors Ramón y Cajal.
 • Fotocòpia del Títol de Doctor/a, o resguard d'haver sol·licitat el títol.
 • Aportar justificant de pagament de taxes.

La documentació que ha de valorar la comissió serà lliurada en el termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 • Historial acadèmic i professional, en format lliure. (1 còpia)
 • Projecte docent i investigador. (1 còpia)
 • Formulari aportació de documents
 • En cas de que es disposi, adjunteu, d’acord amb les bases de la convocatoria i amb l’article 3 de l’Acord 60/2015 del Consell de Govern: còpia de l'acreditació de recerca o recerca avançada emesa per l’AQU Catalunya i còpia de l'Avaluació positiva de l’activitat acadèmica certificada per l’entitat en la qual hagi prestat serveis de conformitat amb plans d’avaluació aprovats degudament.

  Aquesta documentació s'ha de presentar també per correu electrònic, dintre d'aquest termini, a l'adreça sdp.concursos@upc.edu.
  En el missatge s'ha de fer constar la referència del concurs.