Comparteix:

Documentació a presentar per les persones candidates concurs de lector (732)

Documents a presentar en els registres públics de la Universitat o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú

Documentació a presentar en el termini de 15 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dintre del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud el candidat/a declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
 • Fotocòpia DNI o altre document vàlid a l'efecte
 • Aportar justificant de pagament de taxes.
 • Fotocòpia del Títol de Doctor/a, o resguard d'haver sol·licitat el títol.
 • Fotocòpia de l'informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya o equivalent.

Documentació a presentar en el termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC.

 • Historial acadèmic i professional, en format lliure. (1 còpia)
 • Pla de treball. (1 còpia)
 • Formulari aportació de documents

  Aquesta documentació s'haurà de presentar també per correu electrònic, dintre d'aquest termini, a l'adreça sdp.concursos@upc.edu.
  És important que al subject del correu amb la documentació especifiqueu el codi del concurs.