Comparteix:

Documentació a presentar en un concurs Serra Húnter

Documents a presentar en els registres públics de la Universitat o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment comú

 • Sol·licitud corresponent, degudament signada i registrada dintre del termini establert a la resolució de la convocatòria. Amb la signatura de la sol·licitud el candidat/a declara que compleix els requisits generals i específics establerts a les bases de la resolució de la convocatòria.
 • Fotocòpia DNI o altre document vàlid a l'efecte
 • Aportar justificant de pagament de taxes.

Documentació a presentar per correo electrònic en format pdf

 • Títol de Doctor/a, o resguard d'haver sol·licitat el títol.
  En el cas que el títol no hagi estat expedit per una universitat espanyola o reconegut en el país, per a la firma del contracte serà necessari que hagi estat homologat amb el caràcter oficial a Espanya.
 • Acreditació de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya  (endavant AQU) corresponent per categoria o una altra acreditació per una agència de qualitat.
  .Catedràtic/a Contractat/da: acreditació de recerca avançada AQU, o equivalent.
  .Professorat Agregat: acreditació de recerca avançada o recerca AQU, o equivalent.
 • Currículum vitae complet, en format lliure.
 • Un document on s'especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...).
 • Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina).
 • Una declaració suscinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l'àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les 6 pàgines.

  Observacions / Consideracions

  Informació important per als concursos amb perfil "Enginyeria Aeroespacial" i els concursos de l'àmbit d'"Arquitectura":
  Per tal de facilitar als membres estrangers de la comissió la comprensió de la documentació que s'aporti, recomanem que aquesta estigui en llengua anglesa, addicionalment també podeu presentar un exemplar de la documentació en català o castellà.

  Informació general:

  Les persones que hagin presentat, abans del 7 de maig, la seva candidatura a contractes de la Universitat en la primera part del procés de selecció caldrà que indiquin en l'imprès d'inscripció si consideren que la documentació és la ja presentada a la direcció del Programa Serra Húnter o si presenten l'actualització d'algun dels documents (base 3.3).

  És important que al subject del correu amb la documentació especifiqueu el codi del concurs.
posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el candidat escollit podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.