Comparteix:

Motius d'exclusió

Motius d'exclusió de les persones presentades als processos selectius de personal d'administració i serveis funcionari i laboral de la UPC

 1. Presentar la sol·licitud d'admissió fora de termini.
 2. No haver fet el pagament de la taxa de drets d'examen exigida a la convocatòria o pagament incomplet de la taxa dins del termini.
 3. No complir el requisit de ciutadania recollit a la convocatòria i/o no disposar d'un permís de residència que l'habiliti per a exercir les funcions del lloc de treball ofertat.
 4. Tenir menys de 16 anys.
 5. Tenir l'edat de jubilació forçosa. 
 6. Estar separat o separada per causa d'expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o estar inhabilitat o inhabilitada per al desenvolupament de les funcions públiques. 
 7. No tenir la capacitat física o psíquica necessària per a l'exercici de les funcions de les places convocades. 
 8. No tenir la titulació requerida per al grup o l'escala de la plaça convocada. 
 9. No presentar la titulació requerida per al grup o l'escala de la plaça convocada. 
 10. No tenir l'homologació de la titulació requerida per al grup o l'escala de la plaça convocada. 
 11. No presentar l'homologació de la titulació requerida per al grup o l'escala de la plaça convocada. 
 12. No reunir els requisits establerts a l'article 27 del conveni col·lectiu del personal de les universitats públiques catalanes.
 13. No tenir el mateix grup laboral que el de la plaça convocada. 
 14. No ser personal laboral fix de les universitats públiques catalanes, o d'altres universitats públiques que tinguin reciprocitat en l'admissió als concursos. 
 15. No reunir els requisits establerts a l'article 15 del Conveni col·lectiu del personal de les universitats públiques catalanes. 
 16. No reunir els requisits establerts a l'article 16 del Conveni col·lectiu del personal de les universitats públiques catalanes. 
 17. No ser personal laboral fix de la UPC, en actiu a la UPC i que ocupa un lloc de treball classificat com a funcionari de l'escala corresponent a la convocatòria.
 18.  No complir les condicions per al reingrés.  
 19. No ser personal funcionari de carrera de la UPC. 
 20. No pertanyer a l'escala/es de la plaça convocada. 
 21. No tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari o funcionària de carrera en el lloc de treball actual. 
 22. No haver estat personal funcionari de carrera de l'escala immediatament inferior a la convocada com a mínim durant dos anys. 
 23. No tenir assignada una situació administrativa amb reserva de lloc de treball. 
 24. No poder fer la contractació en pràctiques per tenir la titulació requerida finalitzada en un temps anterior a l'establert. 
 25. No presentar la documentació compulsada exigida a la convocatòria. 
 26. No haver prestat serveis efectius, durant com a mínim dos anys, com a funcionari o funcionària de carrera en llocs de l'escala indicada a la convocatòria. 
 27. No presentar el certificat de serveis prestats en la universitat corresponent. 
 28. No haver formalitzat la sol·licitud requerida a la convocatòria. 
 29. No poder complir el requisit d'estar inscrit o inscrita com a persona aturada en la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) en el moment de la contractació.
 30. No ser personal laboral fix de la UPC.
 31. No presentar el dictamen favorable que certifiqui la compatibilitat per al desenvolupament de les tasques i funcions de les places convocades.
 32. No presentar justificant de pagament de la taxa de drets d'examen exigida a la convocatòria o estar incomplet.
 33. No presentar la documentació requerida a la convocatòria (DNI/NIE), no tenir-lo vigent, en estat il·legible o incomplert.
 34. No presentar la documentació acreditativa per a la bonificació o exempció del pagament de les taxes.
 35. No presentar la documentació requerida a la convocatòria (Currículum actualitzat en català o castellà)
 36. No presentar la sol·licitud corresponent de la convocatòria
 37. No presentar la documentació requerida a la convocatòria (Declaració de Compromís de Compatibilitat)
 38. Presentar la documentació requerida a la convocatòria fora de termini
 39. Ja formar part de l’actual borsa de treball de personal interí auxiliar administratiu de la UPC
 40. El nom i cognoms de la sol·licitud d'admissió a la convocatòria no correspon amb el del DNI
 41. No complir el fet de no percebre cap prestació econòmica per a l'exempció del pagament de la taxa de la convocatòria
 42. El nom i cognoms del currículum no coincideix amb el nom i cognoms del DNI
 43. No presentar o no tenir la titulació que es requereix com a requisit a la convocatòria. 
 44. No presentar la documentació requerida a la convocatòria pel registre electrònic de la UPC
 45. Abonar els drets de pagament d'expedició de la titulació requerida a la convocatòria fora de termini de les sol·licituds o presentar la documentació requerida amb data posterior a la del termini de presentació de sol·licituds
 46. No tenir el mateix grup, categoria (perfil) i especialitat que el de la plaça convocada
 47. No tenir el requisit de l'especialitat  formativa requerida pel perfil de la plaça
 48. No tenir el requisit de formació específica que acredita el nivell d' Anglès requerit pel perfil de la plaça

 49. El nom i cognoms del títol no coincideix amb el nom i cognoms del DNI.

 50. No tenir la titulació requerida a la convocatòria ni l'antiguitat de 10 anys en l'escala auxiliar administrativa del subgrup C2.

 51. No presentar la documentació del requisit específic de la plaça de la convocatòria.  

 52. El currículum no presenta nom ni cognoms.

 53. No presentar el currículum tal com s'indica a les bases de la convocatòria.
54. No presentar fotografia actual, tipus carnet, tal com s'indica a les bases de la convocatòria.
55. No acreditar els coneixements de llengua castellana.
56. No presentar el projecte, tal com s'indica a les bases de la convocatòria.
57. No indicar a la sol·licitud l'ordre que ocupa en la seva preferència el lloc sol·licitat, tal i com indica         la base de la convocatòria o indicar la mateixa prioritat a diferents llocs o bé indicar una prioritat           inexistent.