Comparteix:

Tauler d'anuncis comissions

UPC-LE-8019 perfil: Física aplicada / profile: Applied Physics

UPC-LE-8021 perfil: Administració d'empreses / profile: Business Administration

UPC-LE-8023 perfil: Enginyeria computacional / profile: Computational Engineering

UPC-LE-8025 perfil: Expressió gràfica a l'enginyeria / profile: Graphic Expression in Engineering

UPC-LE-8027 perfil: Màquines i motors tèrmics / profile: Machines and Thermal Engines

UPC-LE-8030 perfil: Enginyeria mecànica / profile: Mechanical Engineering

UPC-LE-8032 perfil: Enginyeria paperera / profile: Paper Engineering

  • Constitució comissió / Committee constitution
  • Criteris de valoració / Assessment criteria (pub. 07/07/2020)
  • Resultat primera fase / First phase result (pub. 04/09/2020)
  • Convocatòria prova selecció presencial / Call for selection test in person (pub. 04/09/2020)
  • Resultat prova presencial i proposta de contractació / Results of the test and recruitment proposal  (pub. 26/10/2020)
  • Reclamació admesa a tràmit / claim admitted for processing
  • Adjudicació del contracte / Contract adjudication

UPC-LE-8035 perfil: Resistència de materials i estructures a l'enginyeria / profile: Strength of Materials and Structural Engineering


 

UPC-LE-8020 perfil: Tecnologia de l'arquitectura / profile: Architectural Technology


UPC-LE-8022 perfil: Enginyeria Química / profile: Chemical Engineering

UPC-LE-8024 perfil: Llenguatges i sistemes informàtics / profile: Computer Languages and Systems

UPC-LE-8026 perfil: Enginyeria hidràulica / profile: Hydraulic Engineering

UPC-LE-8028-8029 perfil: Ciència dels materials i enginyeria metal·lúrgica / profile: Materials S

UPC-LE-8031 perfil: Enginyeria nuclear / profile: Nuclear Engineering


UPC-LE-8033-8034 perfil: Enginyeria de projectes i de la construcció / profile: Project and Construction Engineering

UPC-LE-8036 perfil: Enginyeria tèxtil / profile: Textile Engineering