Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Convocatòries PDI / Informació general / motius d'exclusió

motius d'exclusió

A continuació es relaciona tots els diferents motius d'exclusió independentment del tipus de convocatòria, n'hi ha que son generals de presentació i d'altres específics per categoria o cos docent de la plaça a concurs


motius generals d'exclusió
general reasons for rejection

 • G1 - presentar la sol·licitud d'admissió amb data de registre fora de termini.
  submitting the application after the deadline.
 • G2 - no haver realitzat el pagament de la taxa exigida a les bases de la convocatòria.
  not having paid the fee stated in the competition rules.
 • G3 - realitzar el pagament de la taxa fora del termini establert a les bases de la convocatòria.
  paying the fee after the deadline stated in the competition rules.
 • G4 - realitzar el pagament de la taxa per un import menor al determinat a les bases de la convocatòria.
  paying a smaller fee than that stated in the competition rules.
 • G5 - manca de la signatura a la sol·licitud.
  not signing the application.
 • G6 - no presentar la sol·licitud pels mitjans establerts a la resolució de convocatòria.
  not submit the application by the means set out in the resolution of the convocation.
 • G7 - no presentar còpia del pagament de la taxa exigida a les bases de la convocatòria.
  not submitting proof of payment of the fee stated in the competition rules.
 • G8 - no presentar la documentació exigida a la convocatòria en una de les dues llengües oficials..
  not submitting the documents required in the competition rules in one of the two official languages.
 • G9 - no presentar la fotocòpia del DNI o similar especificat a la convocatòria.
  not submitting a photocopy of ID as stated in the call.
 • G10 - estar en situació de suspensió de l'Administració, requisit general de les bases.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  having been suspended by the public administration, as foreseen in the competition rules.
 • G11 - no tenir la edat mínima per participar segons la legislació vigent.
  being under the minimum age for participation according to the legislation in force.
 • G12 - haver superat l'edat de jubilació segons la legislació vigent.
  being past retirement age according to the legislation in force.
 • G13 - no complir amb el requisit de la ciutadania, tal i com s'estableix als requisits general de les bases.
  not meeting the requirement of citizenship as stated in the competition rules.
 • G14 - estar separat de la funció pública, requisit general de les bases.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada).
  to have been removed from public function as stated in the competition rules.
 • G15 - estar inhabilitat de la funció pública, requisit general de les bases.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  to have been disqualified for public function as stated in the competition rules.
 • G16 - estar en situació d'incompatibilitat, o no disposar del reconeixement necessari.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  being in a position of conflict of interest or not having the necessary recognition.
 • G17 - patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs certificat mèdic)
  suffering an illness or physical defect that prevents them from carrying out their functions.
 • G18 - No indicar a la sol·licitud el codi de referència del procés selectiu.
 • G19 - No presentar la sol·licitud d'acord amb el model indicat a la convocatòria.

motius específics
specific reasons

 • E1 - no disposar o presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de la titulació exigida en aquesta.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the qualification.
 • E2 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'homologació o del certificat d'equivalència de la titulació exigida en aquesta.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the qualification's homologation.
 • E3 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'acreditació AQU o equivalent previst a la llei per a ser contractat com a professor del tipus convocat.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the AQU credential or equivalent that is stipulated by law as a requirement for recruitment as a professor of the type designated in the call.
 • E4 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'informe favorable AQU o equivalent  previst a la llei per a ser contractat com a professor del tipus convocat.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the favourable AQU report or equivalent that is stipulated by law as a requirement for recruitment as a professor of the type designated in the call.
 • E5 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'acreditació ANECA o equivalent previst a la llei per participar en concurs d'accés per acreditats al cos docent convocat.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the ANECA credential or equivalent that is stipulated by law as a requirement for participating in a public competition for a teaching staff body.
 • E6 - no acreditar l'activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari o no acreditar un mínim de 2 anys d'activitat laboral dels últims 4, fora de la universitat, per compte d'altri o pel seu compte.
  MOTIU D'EXCLUSIÓ NO APLICABLE A PARTIR DEL 12/02/2018, és substituït pel motiu E15
  not having provided proof of professional activity outside of the academic university sphere or not having provided proof of at least two years of employment in the last four years outside a university as an employee or freelancer.
 • E7 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent de les bases de la convocatòria, del certificat d'admissió als estudis de doctorat, o còpia de la titulació exigida per a ser admès als mateixos.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the certificate of admission to doctoral studies, or a copy of the degree required for admission.
 • E8 - per incomplir la prohibició de l'article 9.4 del Reial decret 1313/2007.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  violating the prohibition in Article 9.4 of Royal Decree 1313/2007.
 • E9 - no acreditar l'acreditació de coneixement lingüístic de català segons estableix el document aprovat pel CG del 4 d'octubre de 2011.
  not having provided proof of knowledge of Catalan as stated in the document approved by the Governing Council on 4 October 2011.
 • E10 - no ser admesa la petició d'exempció temporal del requisit del coneixement lingüístic de català segons estableix el document aprovat pel CG del 4 d'octubre de 2011.
  not having been accepted as eligible for the temporary exemption from the requirement of knowledge of Catalan as stated in the document approved by the Governing Council on 4 October 2011.
 • E11 - no presentar correctament les prioritzacions en els concursos en que participa, d'acord amb les bases de la convocatòria.
  not having presented correctly the prioritisation of the competitions in which they are participating, in accordance with the competition rules.
 • E12 - no disposar o presentar el certificat del programa I3 (Investigador Ramon y Cajal).
  not having submitted a copy or a certified copy program I3 (Investigator Ramon i Cajal).
 • E-13 No acreditar dos anys d'activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de
  tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la universitat convocant.
 • E-14 No acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.
 • E-15 No acreditar l'activitat professional actual fora de l'àmbit acadèmic universitari.
  (Presenteu durant el període de al·legacions el contracte el qual feu referència a la declaració de l'activitat professional actual).
  MOTIU D'EXCLUSIÓ QUE SUBSTITUEIX EL MOTIU E6 A PARTIR DEL 12/02/2018
 • E16 No presentar la declaració de l'activitat professional actual.
 • E17 Manca de dades a la declaració de l'activitat professional actual.
 • E18 L’activitat professional que indiqueu a la declaració NO està relacionada amb les disciplines de la borsa a la qual participeu
 • E19 Presenta la declaració d'activitats però no indica l'activitat professional actual
 • E20 No fa constar a la sol·licitud la preferència de localitat
 • E21 No aporta, dins el termini establert, la documentació curricular requerida en el punt 3.3  de les bases de la convocatòria Serra Húnter
  E21 Does not provide, within the established term, the curricular documentation required in point 3.3 of the bases of the Serra Húnter call for proposals
 • E22 No aporta, dins el termini establert, la documentació curricular requerida en el punt 3.3. e),f) i g) de les bases de la convocatòria Serra Húnter.
  E22 Does not provide, within the established term, the curricular documentation required in point 3.3. e),f) i g) of the terms and conditions of the Serra Húnter call for proposals.
 • E23 El codi borsa de la disciplina que indica a la declaració d'activitats no es correspon amb el codi borsa de la disciplina que indica a la sol·licitud
 • E24 Manca indicar a la declaració d'activitats el nom de la disciplina
 • E25 A la declaració d'activitats no indica l'activitat professional actual
 • E26 Presenta la declaració d'activitats però l'activitat professional s'inicia amb posterioritat a l'últim dia de presentació de la sol·licituds
 • E27 No aporta, dins el termini establert, la documentació curricular requerida en el punt 3.3. g) de les bases de la convocatòria Serra Húnter.
  E27 Does not provide, within the established term, the curricular documentation required in point 3.3. g) of the terms and conditions of the Serra Húnter call for proposals.
 • E28 No presentar document conforme disposa de dos anys d'antiguitat sota alguna d'aquestes condicions: 1/ funcionaris del cos de TU de les diferents universitats del territori nacional 2/ Funcionaris de l'escala d'investigadors científics d'organismes públics de recerca
 • E29 Presenta el document de desvinculació acadèmica però els documents acreditatius aportats no especifiquen les dates necessàries per determinar si compleix el requisit (AG/CC) o mèrit preferent (LE) de desvinculació.
 • E30 No aportar el currículum vitae requerit a les bases de la convocatòria.
 • E31 No aportar el pla de treball requerit a les bases de la convocatòria.
 • E32 No presentar el model normalitzat disponible a la pàgina web de la convocatòria referent al requisit de desvinculació acadèmica.
 • E33 No presentar documentació que acrediti el requisit de desvinculació acadèmica.
 • E34 No haver acreditat el període de 2 anys de desvinculació establert en l'article 3 de la normativa reguladora de l'acreditació de la desvinculació acadèmica aprovada per Acord CG/2019/07/41, d'11 de desembre.
 • E35 La naturalesa de les activitats acreditades no acompleixen els criteris establerts a l'article 4.3.a) de la normativa reguladora de l'acreditació de la desvinculació
 • E36 No presentar document que certifiqui haver finalitzat el Programa Ramón y Cajal.
 • E37 No acreditar el carnet de família nombrosa per aplicar la reducció de taxa corresponent.
 • E38 Presenta fotocòpia del carnet de família nombrosa il·legible
 • E39 Haver tingut contractes previs d'ajudant o ajudant doctor (lector) que impossibilitin la formalització del contracte inicial de lector de dos anys, d'acord amb les bases de la convocatòria.
 • E40 No aportar el projecte docent i investigador requerit a les bases de la convocatòria.
 • E41 No acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.
 • E42 no presenta còpia del certificat de coneixement suficient de català C1 MECR, ni manifesta a la sol·licitud l'exempció temporal d'aquest requisit.
 • E43 No pertànyer al PDI fix de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la categoria de professorat agregat
 • E44 Presenta fotocòpia del carnet de família nombrosa no vigent.
 • E-45 No presenta la documentació requerida al punt 3.4 apartat b) i c), de les bases de la convocatòria (SUBS)
 • E-46 No presenta el document requerit al punt 3.4 apartat c), de les bases de la convocatòria (SUBS)
 • E-47  No presenta el document requerit al punt 3.4 apartat b), de les bases de la convocatòria(SUBS)
 • E-48  Presenta de manera incomplerta la documentació requerida en el punt 3.4 b) de les bases.(SUBS)