Comparteix:

motius d'exclusió

A continuació es relaciona tots els diferents motius d'exclusió independentment del tipus de convocatòria, n'hi ha que son generals de presentació i d'altres específics per categoria o cos docent de la plaça a concurs


motius generals d'exclusió
general reasons for rejection

 • G1 - presentar la sol·licitud d'admissió amb data de registre fora de termini.
  submitting the application after the deadline.
 • G2 - no haver realitzat el pagament de la taxa exigida a les bases de la convocatòria.
  not having paid the fee stated in the competition rules.
 • G3 - realitzar el pagament de la taxa fora del termini establert a les bases de la convocatòria.
  paying the fee after the deadline stated in the competition rules.
 • G4 - realitzar el pagament de la taxa per un import menor al determinat a les bases de la convocatòria.
  paying a smaller fee than that stated in the competition rules.
 • G5 - manca de la signatura a la sol·licitud.
  not signing the application.
 • G6 - no presentar la sol·licitud pels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administració comú.
  not submitting the application in the manner established in Article 38.4 of Law 30/1992 on the legal regime of public administrations and common administrative procedures.
 • G7 - no presentar còpia del pagament de la taxa exigida a les bases de la convocatòria.
  not submitting proof of payment of the fee stated in the competition rules.
 • G8 - no presentar la documentació exigida a la convocatòria en una de les dues llengües oficials..
  not submitting the documents required in the competition rules in one of the two official languages.
 • G9 - no presentar la fotocòpia del DNI o similar especificat a la convocatòria.
  not submitting a photocopy of ID as stated in the call.
 • G10 - estar en situació de suspensió de l'Administració, requisit general de les bases.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  having been suspended by the public administration, as foreseen in the competition rules.
 • G11 - no tenir la edat mínima per participar segons la legislació vigent.
  being under the minimum age for participation according to the legislation in force.
 • G12 - haver superat l'edat de jubilació segons la legislació vigent.
  being past retirement age according to the legislation in force.
 • G13 - no complir amb el requisit de la ciutadania, tal i com s'estableix als requisits general de les bases.
  not meeting the requirement of citizenship as stated in the competition rules.
 • G14 - estar separat de la funció pública, requisit general de les bases.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada).
  to have been removed from public function as stated in the competition rules.
 • G15 - estar inhabilitat de la funció pública, requisit general de les bases.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  to have been disqualified for public function as stated in the competition rules.
 • G16 - estar en situació d'incompatibilitat, o no disposar del reconeixement necessari.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  being in a position of conflict of interest or not having the necessary recognition.
 • G17 - patir malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions pròpies.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs certificat mèdic)
  suffering an illness or physical defect that prevents them from carrying out their functions.
 • G18 - No indicar a la sol·licitud el codi de referència del procés selectiu.
 • G19 - No presentar la sol·licitud d'acord amb el model indicat a la convocatòria.

motius específics
specific reasons

 • E1 - no disposar o presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de la titulació exigida en aquesta.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the qualification.
 • E2 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'homologació de la titulació exigida en aquesta.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the qualification's homologation.
 • E3 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'acreditació AQU o equivalent previst a la llei per a ser contractat com a professor del tipus convocat.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the AQU credential or equivalent that is stipulated by law as a requirement for recruitment as a professor of the type designated in the call.
 • E4 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'informe favorable AQU o equivalent  previst a la llei per a ser contractat com a professor del tipus convocat.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the favourable AQU report or equivalent that is stipulated by law as a requirement for recruitment as a professor of the type designated in the call.
 • E5 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent del que es determini a les bases de la convocatòria, de l'acreditació ANECA o equivalent previst a la llei per participar en concurs d'accés per acreditats al cos docent convocat.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the ANECA credential or equivalent that is stipulated by law as a requirement for participating in a public competition for a teaching staff body.
 • E6 - no acreditar l'activitat professional fora de l'àmbit acadèmic universitari o no acreditar un mínim de 2 anys d'activitat laboral dels últims 4, fora de la universitat, per compte d'altri o pel seu compte.
  MOTIU D'EXCLUSIÓ NO APLICABLE A PARTIR DEL 12/02/2018, és substituït pel motiu E15
  not having provided proof of professional activity outside of the academic university sphere or not having provided proof of at least two years of employment in the last four years outside a university as an employee or freelancer.
 • E7 - no presentar còpia o còpia compulsada, depenent de les bases de la convocatòria, del certificat d'admissió als estudis de doctorat, o còpia de la titulació exigida per a ser admès als mateixos.
  not having submitted a copy or a certified copy, depending on what is required in the competition rules, of the certificate of admission to doctoral studies, or a copy of the degree required for admission.
 • E8 - per incomplir la prohibició de l'article 9.4 del Reial decret 1313/2007.
  (acompliment amb signatura de la sol·licitud, si guanya concurs signatura declaració jurada)
  violating the prohibition in Article 9.4 of Royal Decree 1313/2007.
 • E9 - no acreditar l'acreditació de coneixement lingüístic de català segons estableix el document aprovat pel CG del 4 d'octubre de 2011.
  not having provided proof of knowledge of Catalan as stated in the document approved by the Governing Council on 4 October 2011.
 • E10 - no ser admesa la petició d'exempció temporal del requisit del coneixement lingüístic de català segons estableix el document aprovat pel CG del 4 d'octubre de 2011.
  not having been accepted as eligible for the temporary exemption from the requirement of knowledge of Catalan as stated in the document approved by the Governing Council on 4 October 2011.
 • E11 - no presentar correctament les prioritzacions en els concursos en que participa, d'acord amb les bases de la convocatòria.
  not having presented correctly the prioritisation of the competitions in which they are participating, in accordance with the competition rules.
 • E12 - no disposar o presentar el certificat del programa I3 (Investigador Ramon y Cajal).
  not having submitted a copy or a certified copy program I3 (Investigator Ramon i Cajal).
 • E-13 No acreditar dos anys d'activitat docent o investigadora, predoctoral o postdoctoral, o de transferència de
  tecnologia o de coneixements, en situació de desvinculació acadèmica de la universitat convocant. Aquest
  requisit es considera acomplert si els estudis de doctorat han estat cursats íntegrament en una altra universitat, la qual ha expedit el títol de doctor.
 • E-14 No acreditar almenys tres anys d'activitat docent i de recerca, o prioritàriament de recerca postdoctoral.
 • E-15 No acreditar l'activitat professional actual fora de l'àmbit acadèmic universitari.
  Presenteu durant el període de al·legacions el contracte el qual feu referència a la declaració de l'activitat professional actual.
  MOTIU D'EXCLUSIÓ QUE SUBSTITUEIX EL MOTIU E6 A PARTIR DEL 12/02/2018
 • E16 No presentar la declaració de l'activitat professional actual.
 • E17 Manca de dades a la declaració de l'activitat professional actual.