Comparteix:

188-131 i 195-107

Cap de l’Àrea de Gestió Recerca i TRR i Cap Unitat Gestió Recerca i TRR

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la places

Cap de l’Àrea de Gestió Recerca i TRR

Cap Unitat Gestió Recerca i TRR

Codis concurs 188-131 i 195-107
Unitats

UTG Àmbit Enginyeria Industrial de Barcelona

UTG Àmbit TIC Campus Nord

Perfil genèric Cap 2 nivell 1 (F)
Escala Tècnic/a de gestió/gestió  (Subgrup A1/A2)
Compl.específic / nivell "I" / nivell 24
Jornada Partida
Perfil específic   

Perfil específic plaça 188-131 (annex1 bases)

Perfil específic plaça 195-107 (annex 2 bases)

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Bases de la convocatòria

RESOLUCIÓ 020_SDP-2022-3653/480

Publicació: 2/12/2022

Sol·licitud Formulari electrònic per fer la sol·licitud del 5 al 16 de desembre de 2022 i adjuntar la documentació requerida a la base segona
Termini de presentació de sol·licituds Del 5 al 16 de desembre de 2022
Llista provisional de persones admeses i excloses

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-124/14

Publicació: 18/1/2023

Accediu al registre electrònic per fer al·legacions a la llista provisional fins el dia 27 de gener

Motius d'exclusió als processos selectius

Llista definitiva de persones admeses i excloses

La llista provisional de persones admeses i excloses esdevé definitiva

Constitució del tribunal, data i lloc 6 de febrer de 2023 a les 13:30 hores de forma telemàtica

Composició tribunal

Ana Maria Canales Martínez

Maria Elena Galindo Gil

Maria Sara Pérez Rodriguez

Felicidad Barrio Zayas

Marta Bastardas Girbau

Publicació criteris i convocatòria a prova

Publicació criteris i convocatòria a prova

Publicació: 13/2/2023

Valoracions de la prova

Valoracions de la primera fase

Publicació: 16/3/2023

Convocatòria a entrevista No es realitza
RESULTAT FINAL

RESOLUCIÓ 020_SDP-2023-937/117

Publicació: 16/2/2023