Comparteix:

182-14

CAP UTG CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ. Codi 182-14

DADES DE LA PLAÇA
Nom de la plaça

Cap UTG Campus Vilanova i la Geltrú

Codi concurs 182-14 (en comissió de serveis)
Unitat UTG Campus Vilanova i la Geltrú
Perfil genèric Cap 1B Nivell 2 (F)
Número de la RLT 70000806
Escala A1A2
Complement específic / nivell "I" / nivell 24
Jornada Partida de 37 hores i 30 minuts

Perfil específic

Perfil específic de la plaça

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Bases de la convocatòria

Resolució 1831/2019, de 8 de novembre

Publicada 8/11/2019

Correcció d'errades al punt 1 requisits

Publicada 12/11/2019

Sol·licitud

Sol·licitud

La sol·licitud i documentació adjunta es pot presentar al registre electrònic

Termini presentació de sol·licituds

21 de novembre de 2019

Llista de persones admeses i excloses

Resolució 2023/2019, de 4 de desembre

Publicada 4/12/2019

Composició de la comissió de valoració

Xavier Massó Pérez

Carlota Bragos Valentines

Frederic Vila Martí

Convocatòria entrevista

Es convoca a les persones finalistes a una entrevista personal

Publicada 16/12/2019

Data entrevista

RESULTAT FINAL

Resolució 28/2020, de 13 de gener

Publicada 13/1/2020