Vés al contingut (premeu Retorn)

Convocatòria proves selectives accés escala de gestió (subgrup A2)

Torn lliure

La informació i la comunicació dels tràmits i actes administratius del procés de selecció, de les proves i dels resultats es publicarà en aquesta pàgina.

A efectes de comunicacions el Tribunal de les proves té la seu al Servei de Desenvolupament Professional, planta 3a. de l'edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona amb correu electrònic de contacte sdp.concursospas@upc.edu.

 

                                                                DADES DE CONVOCATÒRIA                                                              

 

 

Bases de la convocatòria

Resol. 1470/2019, de 20 de setembre publicada al DOGC núm. 7969, de 27/9/2019

Resolución en castellano

Correcció d'errades al temari (català y castellano)

(publicada16/12/19)


Publicació DOGC (català)

Publicación DOGC (castellano)

Correcció d'errades publicació DOGC en català

Corrección de erratas en el DOGC en castellano

Escala

De gestió (subgrup A2)
Places convocades i relació de llocs de treball

Total de places: 21

Relació de llocs de treball (perfil, unitat i itinerari) Veure Annex 5 de les Bases convocatòria

Torn

LliureProcediment presentació de la sol·licitud
Instruccions per presentar la sol·licitud

Aclariment: no cal presentar acreditació dels serveis efectius prestats a la UPC

Accés formulari de sol·licitud

Formulari d'inscripció

Termini presentació sol·licituds

Del 28 de setembre fins el 25 d'octubre de 2019 inclòs

Calendari dies inhàbils 2019

Llista provisional de persones admeses i excloses

Resolució 1926/2019, de 20 de novembre

Publicada 20/11/2019

Motius d'exclusió

Seu electrònica

Llista provisional de persones exemptes de realitzar l'exercici de coneixements de català

Resolució 1927/2019, de 20 de novembre

 Publicada 20/11/2019

Constitució tribunal, data i lloc

Dia 22 de novembre de 2019 a les 9:30 hores a l'Edifici Omega (Campus Nord)

 

Composició del tribunal

Tribunal constituït:

President:   Pedro Serrano Garcia
Secretària:  Nuria Pla Ferrer
Vocals:        

Ana Belen Cortinas Abad            

Cristina Domínguez Muñoz               

Carmen López Arboles

 

Suplents:

President:   Carlos Laffitte Orti
Secretària:  Susana Morente Gil
Vocals:        

Marta Carbonell Formiguera            

Àngels Garcia Pedrero              

Tomás Ruiz Granados

Llista definitiva de persones admeses i excloses                             

Resolució 2150/2019, de 19 de desembre

 Publicada 20/12/2019

Llista de persones exemptes i persones convocades a la realització de la prova de coneixements de català

Resolució 2151/2019, de 19 de desembre

Publicada 20/12/2019

Resultats de les proves de coneixements de català i/o castellà

Resultats de la prova de coneixements de català

Publicat: 29/01/2020

PROCÉS SELECTIU FASE OPOSICIÓ

Primer exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del primer exercici

Publicada: 8/01/2020

 

Nota del tribunal: publicació de les plantilles correctores del primer exercici del torn lliure

Publicada: 27/01/2020

Plantilla correctora permuta 0 del primer exercici del torn lliure

Plantilla correctora permuta 1 del primer exercici del torn lliure

Publicades: 27/01/2020

 

Resultats provisionals del primer exercici del torn lliure

Publicat: 29/01/2020

 

Resultats definitius del primer exercici del torn lliure

Publicat: 14/02/2020

Segon exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del segon exercici

Publicada: 14/02/2020


Resultats provisionals de la primera part del segon exercici del torn lliure

Publicat: 3/03/2020

 

NOTA DEL TRIBUNAL (publicada 12/03/2020):

S'informa a les persones interessades que la publicació de la llista provisional de resultats de la segona part del segon exercici es preveu publicar a partir del proper dia 20 de març de 2020

 

Resultats provisionals de la segona part del segon exercici del torn lliure

Publicat: 20/03/2020

 

Nota informativa del tribunal als resultats provisionals de la segona part del segon exercici

Publicada: 05/06/2020

 

Resultats definitius de la primera part del segon exercici del torn lliure

Publicat: 29/06/2020


Resultats definitius de la segona part del segon exercici del torn lliure

Publicat: 16/09/2020

Tercer exercici

Convocatòria del tribunal per a la realització del tercer exercici

Publicada: 21/09/2020

 

Resultats provisionals del tercer exercici del torn lliure

Publicat: 9/11/2020

 

Resultats definitius del tercer exercici del torn lliure

Publicat: 14/12/2020

 

PROCÉS SELECTIU FASE CONCURS (Valoració mèrits)

Valoració provisional i definitiva de la fase de concurs

Valoració provisional de la fase de concurs del torn lliure

Publicada: 14/07/2020

 

Valoració definitiva de la fase de concurs del torn lliure

Publicada: 18/09/2020

QUALIFICACIONS FINALS i VALORACIÓ PRÈVIA AL PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Qualificacions finals

 

 

 

 

 

 

Valoració prèvia al període de pràctiques

Qualificacions finals torn lliure

Publicada: 21/12/2020

 

Relació de persones que han obtingut la puntuació més alta fins arribar al nombre de places de la convocatòria torn lliure

Publicada: 21/12/2020

 

Relació d'aspirants que queden exempts de realitzar el període de pràctiques i són declarats aptes

Publicada: 21/12/2020

 

Relació d'aspirants que han de realitzar el període de pràctiques

Publicada: 21/12/2020

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

NOTA DEL TRIBUNAL (publicada 18/01/2021):

S'informa a les persones interessades que el període de pràctiques contemplat a la base 9.4. de la convocatòria s'ha iniciat el dia 18 de gener de 2021.

 

Resultat període de pràctiques

Relació dels aspirants que han realitzat el període de pràctiques i han estat declarats APTES de la convocatòria d’accés a l’escala de gestió, subgrup A2, torn lliure

Publicada: 19/3/2021

RESULTAT CONVOCATÒRIA

Resultat

Llista de persones aprovades

Publicada: 19/3/2021


RESOLUCIÓ 486/2021, de 13 d’abril, publicada en el DOGC 8390 de data 20/04/2021, per la qual es fa públic el nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera de les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’accés a l’escala de gestió (subgrup A2), de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Publicada: 20/4/2021