Comparteix:

Mobilitat interna de personal laboral fix

Mobilitat interna

Els concursos constitueixen el sistema normal de provisió dels llocs de treball laborals vacants i de nova creació i s'efectua mitjançant convocatòria pública restringida al personal laboral fix de la UPC en actiu o que es trobin en situació d'excedència voluntària.

 Es convoquen concursos interns que tenen dues fases:

1a. Fase de trasllat per mèrits per ocupar places del mateix grup laboral
a) Torn de trasllat dins del mateix grup, categoria i especialitat
b) Torn de trasllat dins del mateix grup i categoria, però diferent especialitat

2a. Fase de promoció per ocupar places de grups superiors
(Per participar en la fase de promoció s'ha de tenir la titulació corresponent al grup de la plaça convocada o per capacitat provada).

Primer es resol la fase de trasllat i després la de promoció.


Índex: