Comparteix:

Objectiu i fases dels processos selectius

Objectiu

L'objectiu dels processos selectius és garantir la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència en l'accés, el trasllat i la promoció del PAS per a la provisió de llocs de treball, incorporant persones òptimes d'acord amb els perfils requerits i el seu potencial de creixement professional. 


Se subjecten als principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit dins el marc legal d'aplicació obligatòria a l'administració pública i universitària i han de garantir la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat i adoptar les mesures que calgui per adaptar-se a les necessitats específiques d'aquestes persones.

 

Fases dels processos selectius