Comparteix:

Avaluació i seguiment

5a FASE

Avaluació i seguiment personal funcionari interí

Un cop la incorporació al lloc de treball del personal funcionari interí ha estat formalitzada, i transcorregut un temps, es realitza un seguiment i avaluació de la persona.

En el cas de la cobertura de necessitats puntuals a través de les borses de treball, es realitza un seguiment i avaluació de totes les assignacions als llocs de treball per tal que un cop finalitzades les vinculacions administratives, prèvia avaluació positiva es puguin reincoporar de nou a la borsa a l'espera de futures assignacions.

Índex fases dels processos selectius