Comparteix:

Accés i selecció personal funcionari

Personal funcionari

És personal funcionari el qui, en virtut de nomenament i sota el principi de carrera, s'incorpora al servei de la UPC i ocupa places que d'acord amb la relació de llocs de treball, són reservades a funcionaris de carrera.

És personal interí el qui presta serveis amb caràcter transitori en virtut d'un nomenament i ocupa places que d'acord amb la relació de llocs de treball, són reservades a funcionaris de carrera.

Tipus de processos selectius