Comparteix:

Actuacions del tribunal

Constitució i actuacions del tribunal


La constitució és la primera actuació del tribunal, i en aquesta sessió, s'identifiquen els membres del tribunal, es comprova que no concorrin causes d'abstenció i es fixen el calendari d'actuacions i les pautes generals que se seguiran durant el procés selectiu.

El tribunal ha d'actuar amb plena autonomia en l'exercici de les seves funcions i ha de garantir la legalitat del procés i l'objectivitat de la decisió selectiva, així com ha de resoldre els dubtes que puguin sorgir en aplicació de les bases de la convocatòria.

El tribunal ha de guardar reserva dels actes, valoracions o propostes realitzades en el sí del tribunal i en especial, en relació amb el dret a la intimitat dels aspirants. 

El tribunal valora les proves amb subjecció estricta a les bases de la convocatòria i fa públic els resultats i les convocatòries dels exercicis successius.

El tribunal acorda la qualificació final dels aspirants d'acord amb allò previst a les bases de la convocatòra. No pot aprovar  més aspirants  que places hagin estat convocades.

Els vots de tots els membres del tribunal tenen el mateix valor, però el del president/a té caràcter decisiu en cas d'empat.

El president/a del tribunal actua com a portaveu davant les possibles reclamacions o queixes que es puguin produir. La resta de membres del tribunal han de traslladar al president qualsevol consulta que els pugui arribar i no actuar individualment davant de cap candidat.

El secretari/ària  del tribunal aixeca una acta de cada sessió que especifica: (els assistents, l'ordre del dia, el lloc i la data de realització, els temes de deliberació i els acords adoptats amb la signatura de tots els membres del tribunal).

 

Índex