Comparteix:

La seva funció

Funcions

Els tribunals de selecció s'encarreguen de desenvolupar el procés selectiu, valorar la capacitat i els mèrits dels aspirants i proposar finalment el millor candidat/a com a persona guanyadora, garantint la igualtat d'oportunitats. 

Els tribunals de selecció s'han de formar i han d'actuar respectant sempre els principis d'imparcialitat, professionalitat, especialitat i objectivitat.

Estan vinculats per allò que estableixen les bases de la convocatòria, que són les que regulen el procés de selecció.

Índex