Comparteix:

Composició dels tribunals

Qui forma part dels tribunals? 

Els tribunals de selecció estan formats per membres a proposta de la gerència de la UPC, de la unitat a la que s'adscriu la plaça, per un tècnic/a de selecció i per membres a proposta dels òrgans socials dels col·lectius de personal de la vacant, Comitè d'empresa per al PAS laboral i Junta per al PAS funcionari.

 

Els membres dels tribunals han de complir els següents requisits:

 

  • Per a les proves d'accés a les diferents escales del PAS funcionari: Ser personal funcionari d'una escala igual o superior a les de les places de la convocatòria o tenir una titulació amb un nivell acadèmic igual o superior a l'exigit per a les places de la convocatòria. (Article 218 dels Estatuts UPC)

 

  • Per als concursos interns de Personal funcionari: Han de tenir una titulació amb un nivell acadèmic igual o superior a l'exigit per a la plaça de la convocatòria. (Article 218 dels Estatuts UPC)

 

  • Per als concursos laborals: Han de tenir una titulació amb un nivell acadèmic igual o superior a l'exigit per a la plaça de la convocatòria o han de pertanyer a un grup igual o superior al d'aquesta plaça. (Article  219 dels  Estatuts UPC)


Als concursos de personal laboral fix actua com a secretari/ària, amb veu i sense vot, una persona de l'Àrea de Personal de la UPC, que no és membre del tribunal.

Es tendirà a la paritat entre dona i home en la composició del tribunals.

La pertinença al tribunal de selecció serà sempre a títol individual, i no es pot exercir en representació o per compte de ningú.

Els membres dels tribunals de selecció es classifiquen en titulars i suplents. Els membres suplents han d'actuar en el lloc dels titulars quan aquests, per motiu d'absència, malaltia o qualsevol altra causa justificada no puguin fer-ho, i han de complir els mateixos principis d'imparcialitat i professionalitat que els membres titulars.

Els tribunals de selecció podran demanar assessorament tècnic quan s'hagi previst a les bases de la convocatòria. Els assessors/es són especialistes que participen durant les deliberacions prèvies a la votació.

Els membres dels tribunals de selecció estan sotmesos a les causes i als procediments d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de règim jurídic del sector públic s'hauran d'abstenir quan concorrin en ells alguna d'aquestes causes.

Índex