Comparteix:

Resol. 811/2019 de 10 de maig, per la qual es convoquen concursos de promoció interna a la categoria de catedràtic/a contractat/da

Us informem que en data 30 de maig de 2019  ha estat publicada al DOGC, la resolució núm. 811/2019 de 10 de maig, per la qual es convoquen concursos d'accés al cos de catedràtics d'universitat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, i l’Acord CG/2019/01/13 del Consell de Govern, pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de promoció interna a places de professorat Catedràtic/a Contractat/da

A continuació disposeu de les dades de la convocatòria, així com un calendari dels diferents terminis del procés de selecció, en cas de dubte disposeu del correu electrònic concursos.pdi.apo@upc.edu.

 

Dades de la convocatòria
(concursos a la categoria de catedràtic/catedràtica contractat/contractada)

 • Període de presentació de sol·licituds
  del 31 de maig fins al 19 de juny de 2019
 • Relació provisional de persones admesos i excloses
  Data de publicació: 26 de juny de 2019
 • Període de presentació de reclamacions  a la relació provisional de persones admeses i excloses
  Data prevista: del 27 de juny al 6 de juliol de 2019
 • Relació definitiva de persones admeses i excloses
  Data de publicació: 9 de juliol de 2019
 • Període previst de resolució dels concursos
  El temps transcorregut entre la publicació de la resolució d’aquesta convocatòria en el DOGC i la resolució del concurs, excepte situacions excepcionals que puguin sorgir en el seu desenvolupament, no pot excedir els 4 mesos.

A efecte de comunicacions i altres incidències, les comissions d’accés tenen la seu a l'Àrea de Personal i Organització, planta 3 de l’edifici Vèrtex, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona. Es poden enviar per correu electrònic a l’adreça , a l’assumpte s’hi ha d’especificar “Concursos PDI Laboral Permanent”.